Regulamin

Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie EDUTREE

§1 – Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kurs – kurs online dostępny na Stronie przygotowany przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która skorzysta z Usługi,
3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4) Usługa ¬– umożliwienie Użytkownikom odpłatnego zamówienia dostarczenia treści cyfrowych w postaci Kursu za pośrednictwem Strony,
5) Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie umożliwiająca wykupienie Kursu,
6) Konto – profil Kupującego na Stronie, umożliwiający dostęp do zakupionych Kursów,
7) Operator Płatności – Krajowym Integratorem Płatności S.A. (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.494.980,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, prowadzącą serwis Tpay,
8) Polityka prywatności – dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Strony oraz wykorzystywanych plików cookies. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie oraz sporządzić jej wydruk,
9) Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 t.j. z późn. zm.). Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie oraz sporządzić jego wydruk,
10) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.edutree.pl oraz www.vod.edutree.pl,
11) Sprzedawca – Content Hero Bartosz Paczyński zarejestrowany w Warszawie przy ul. Idzikowskiego 2F lok 37, 00-710 Warszawa, posiadający numer NIP: 113-255-01-81 posiadający małżeńską rozdzielność majątkową. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail edutree[malpa]edutree.pl,
12) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.

§2 – Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty Sprzedawcy dostępnej na Stronie, a w szczególności warunki i zasady korzystania z Usług.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług do osób, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku osób małoletnich Sprzedawca uprawniony jest do żądania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Informacje o Kursach wskazane na Stronie,w szczególności opisy i ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. ze zm.).
5. W celu skorzystania z oferty Sprzedawcy Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
6. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
7. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
8. Świadczenie Usługi możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności.
9. Użytkownik może dokonać Rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie.
10. Po aktywacji Konta na Stronie, Użytkownik ma prawo do korzystania w pełnym zakresie ze Strony i Usług.
11. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
14. Kupujący ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła do Konta i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Sprzedawcy.

§3 – Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy stanową utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)., do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą (autorom kursów).
2. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Kursy, których autorami są podmioty inne niż Sprzedawca, udostępniane są na Stronie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych zawartych pomiędzy autorem a Sprzedawcą.
3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zawarcie Umowy ze Sprzedawcą nie stanowi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Kupującego, który w ramach Usługi otrzymuje czasowy dostęp do Kursu (licencja) na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Kursów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

§4 – Zakup Kursu
1. Zakup Kursu możliwy jest wyłącznie w formie abonamentowej. Dostępne abonamenty:
1) abonament roczny – roczny dostęp do Kursu,
2) abonament półroczny – półroczny dostęp do Kursu
3) abonament miesięczny – miesięczny dostęp do kursu
2. Nie jest możliwa jednorazowa płatność za Kurs. Cena abonamentu jest uiszczana cyklicznie, w jednej racie płatnej z góry. Z wyłączeniem jednorazowej płatność za Kurs w przypadku zakupu Kursu stacjonarnego lub Kursu z jednorazowym dostępem.
3. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem Operatora Płatności. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto wrażonymi w polskich złotych.
4. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na abonament za Kurs w postaci cyklicznych płatności polegających na rocznym automatycznym pobieraniu przez Operatora Płatności z karty kredytowej lub debetowej Kupującego kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości corocznej raty ceny abonamentu. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności, który pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Kupującego unikalnego identyfikatora za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności raty ceny abonamentu.
5. Sprzedawca udziela gwarancji niezmienności ceny w ramach obowiązującego abonamentu, nawet w przypadku jego automatycznego przedłużenia.
6. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) wybrać jeden lub więcej Kursów spośród dostępnych na Stronie,
2) kliknąć w przycisk „Kupuję”,
3) Kurs zostanie dodany do koszyka,
4) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i dane do dokonania płatności oraz kod zniżkowy jeżeli został przyznany,
5) zaakceptować zgody oznaczone jako obowiązkowe, w tym Regulamin oraz Politykę prywatności – akceptacje są dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu,
6) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
7. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty pierwszej raty ceny abonamentu oraz wyrażenia zgody na automatyczne pobieranie należności przez Operatora Płatności.
8. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu (fakturę) Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy, następuje poprzez powyżej wskazane potwierdzenie zakupu przesłane na adres e-mail.
9. Kupującemu nie przysługuje prawo rezygnacji z abonamentu w okresie jego trwania.
10. Rezygnacja z abonamentu jest możliwa poprzez e-mailowe zgłoszenie wysłane na adres edutree@edutree.pl najpóźniej na 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego. W przypadku niezłożenia rezygnacji w wyżej wskazanym terminie abonament ulegnie automatycznemu przedłużeniu o pełen okres jego obowiązywania
11. Nieopłacenie raty ceny abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z abonamentu.
12. Automatyczne płatności cykliczne dokonywane będą do czasu rezygnacji z abonamentu §4 ust 10 regulaminu lub utraty ważności karty kredytowej lub debetowej.
13. Reklamacje realizowane są zgodnie z zapisem § 7 niniejszego Regulaminu.

§5 – Udostępnienie Kursu
1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez Konto Kupującego na Stronie. Korzystanie z Kursu możliwe jest jedynie poprzez Konto na Stronie.
2. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu na okres wskazany w abonamencie liczony od dnia dokonania zakupu.
3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu dokonania zakupu.
4. W przypadku braku płatności następuje blokada dostępu do Konta. Dostęp przywracany jest dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy.
5. Kupujący ma nieograniczony dostęp do Konta przez cały czas opłacania cyklicznych płatności. W momencie rezygnacji z abonamentu, Kupujący ma dostęp do Konta do końca okresu, za który uiścił ostatnią opłatę.

§6 – Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Kupujący będący konsumentem, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w postaci Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, iż tym samym traci prawo do odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

§7 – Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://edutree.pl/kontakt.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną edutree[malpa]edutree.pl.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§8 – Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://edutree.pl/polityka-prywatnosci.

§9 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 – Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03-11-2020
2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie po uprzednim poinformowaniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanej zmianie. Do Kursów zakupionych przez Kupującego przed wprowadzeniem zmiany regulaminu przez Sprzedawcę stosować się będą postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu zakupienia Kursu, chyba ze zmiany wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego.